Tuesday, October 7, 2008

Jalan Tuhan - Nazrani - Kristiani

...sebuah evolusi sebutan bagi orang percaya

I. Jalan Tuhan

Awal Pelayanan Yohanes Pembabtis

Yoh. 1:23 Jawabnya: "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun: Luruskanlah jalan Tuhan! seperti yang telah dikatakan nabi Yesaya."

TR
23 εφη εγω φωνη βοωντος εν τη ερημω ευθυνατε την οδον κυριου καθως ειπεν ησαιας ο προφητης

ephn ego boontos en te ereimo euthunate tein odon kurios kathos eipen heisaias ho propheteis

Jalan Tuhan : Teis odon Kurion


[*StrongsGreek*]
3598 hodos hod-os' apparently a primary word; a road; by implication, a progress (the route, act or distance); figuratively, a mode or means:--journey, (high-)way.


Awal Kisah para rasul

Jalan [Tuhan] : Teis Odon [Kurion]

Kis. 9:2 dan meminta surat kuasa dari padanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya, jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti Jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.

2 ητησατο παρ αυτου επιστολας εις δαμασκον προς τας συναγωγας οπως εαν τινας ευρη της οδου οντας ανδρας τε και γυναικας δεδεμενους αγαγη εις ιερουσαλημ


Kis. 13:10 dan berkata: "Hai anak Iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran, tidakkah engkau akan berhenti membelokkan Jalan Tuhan yang lurus itu?

10 ειπεν ω πληρης παντος δολου και πασης ραδιουργιας υιε διαβολου εχθρε πασης δικαιοσυνης ου παυση διαστρεφων τας οδους κυριου τας ευθειας


Kis. 18:25 Ia telah menerima pengajaran dalam Jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes.

25 ουτος ην κατηχημενος την οδον του κυριου και ζεων τω πνευματι ελαλει και εδιδασκεν ακριβως τα περι του κυριου επισταμενος μονον το βαπτισμα ιωαννου


Kis. 22:4 Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Jalan Tuhan sampai mereka mati; laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara.

4 ος ταυτην την οδον εδιωξα αχρι θανατου δεσμευων και παραδιδους εις φυλακας ανδρας τε και γυναικας


Kis. 24:14 Tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut Jalan Tuhan, yaitu Jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi.

14 ομολογω δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν αιρεσιν ουτως λατρευω τω πατρωω θεω πιστευων πασιν τοις κατα τον νομον και τοις προφηταις γεγραμμενοις


Kis. 24:22 Tetapi Feliks yang tahu benar-benar akan Jalan Tuhan, menangguhkan perkara mereka, katanya: "Setibanya kepala pasukan Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu."

22 ακουσας δε ταυτα ο φηλιξ ανεβαλετο αυτους ακριβεστερον ειδως τα περι της οδου ειπων οταν λυσιας ο χιλιαρχος καταβη διαγνωσομαι τα καθ υμας


II. Nasrani

Kata ini muncul satu kali didalam PB

Sudut pandang Yahudi [Hebrew]

Kisah

24:1 Lima hari kemudian datanglah Imam Besar Ananias bersama-sama dengan beberapa orang tua-tua dan seorang pengacara bernama Tertulus. Mereka menghadap wali negeri dan menyampaikan dakwaan mereka terhadap Paulus.
...
24:5 Telah nyata kepada kami, bahwa orang ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani.

TR

Kis 24: 5 ευροντες γαρ τον ανδρα τουτον λοιμον και κινουντα στασιν πασιν τοις ιουδαιοις τοις κατα την οικουμενην πρωτοστατην τε της των ναζωραιων αιρεσεως

eupontes gar ton andra touton loimon kai kinounta stasin pasin tois loudaiois tois kata ten oikoumenen prostostaten te tes nazoraion airesseos


ναζωραιων [nazoraion]


[*StrongsGreek*]
3480 Nazoraios nad-zo-rah'-yos from 3478; a Nazoraean, i.e. inhabitant of Nazareth; by extension, a Christian:--Nazarene, of Nazareth. see GREEK for 3478

[*StrongsGreek*]
3478 Nazareth nad-zar-eth' or Nazaret nad-zar-et'; of uncertain derivation; Nazareth or Nazaret, a place in Palestine:--Nazareth.

Yeremia 31:6 Sungguh, akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim: Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada TUHAN, Allah kita!

KJV
6 For there shall be a day, that the watchmen upon the mount Ephraim shall cry, Arise ye, and let us go up to Zion unto the Lord our God

WLC

6 כי ישׁ־יום קראו נצרים בהר אפרים קומו ונעלה ציון אל־יהוה אלהינו׃ פ


Natzarim {נצרים - nun נ tzade צ resh ר yod י mem final ם }

[*StrongsHebrew*]

Pengintai

5341 natsar naw-tsar' a primitive root; to guard, in a good sense (to protect, maintain, obey, etc.) or a bad one (to conceal, etc.):-- besieged, hidden thing, keep(-er, -ing), monument, observe, preserve(-r), subtil, watcher(-man).

Yesaya 11:1 Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah.

WLC
1 ויצא חטר מגזע ישׁי ונצר משׁרשׁיו יפרה׃

vanatzar [ונצר va na tza r]

[*StrongsHebrew*]

Tunas, taruk, cabang

5342 netser nay'-tser from 5341 in the sense of greenness as a striking color; a shoot; figuratively, a descendant:--branch. see HEBREW for 05341


Mat. 2:23 Setibanya di sana iapun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa Ia akan disebut: Orang Nazaret.

23 και ελθων κατωκησεν εις πολιν λεγομενην ναζαρεθ οπως πληρωθη το ρηθεν δια των προφητων οτι ναζωραιος κληθησεται

http://rotihidup.blogspot.com/2008/05/yesus-orang-nazareth.html

Tunas Daud [Isai, bapa Daud]

Yer. 23:5 Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menumbuhkan Tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri.

Yer. 33:15 Pada waktu itu dan pada masa itu Aku akan menumbuhkan Tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri.

Why. 5:5 Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku: "Jangan engkau menangis! Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga Ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya."

Why. 22:16 "Aku, Yesus, telah mengutus malaikat-Ku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang."


Dan Tunas itu telah tumbuh menjadi Pokok [Pohon]


Yoh. 15:1 "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya.

Yoh. 15:5 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barangsiapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa.

Dan kamulah cabangnya, natzar, natzarim, natzrani [nazrani]


III. Kristiani


KRISTEN

Sudut pandang Yunani [Gentiles, Greek]

Kata'kristen' dipakai sebanyak 6 kali didalam PB

Kis. 11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.

Kis. 26:28 Jawab Agripa: "Hampir-hampir saja kauyakinkan aku menjadi orang Kristen!"

Rm. 16:7 Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku.

1Kor. 9:5 Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang isteri Kristen, dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas?

2Kor. 12:2 Aku tahu tentang seorang Kristen; empat belas tahun yang lampau--entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya--orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga.

1Ptr. 4:16 Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.


*Pertama*

Kisah

11:1 Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar, bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah.
11:2 Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia.
11:3 Kata mereka: "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka."
...
11:19 Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia; namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja.
11:20 Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan.
11:21 Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan.
...
11:26 Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen.


TR

Kisah 11:26 και ευρων αυτον ηγαγεν αυτον εις αντιοχειαν εγενετο δε αυτους ενιαυτον ολον συναχθηναι εν τη εκκλησια και διδαξαι οχλον ικανον χρηματισαι τε πρωτον εν αντιοχεια τους μαθητας χριστιανους

kai euron auton eis hegagen auton eis autiocheian egeneto de autous eniauton olon sunachthenai en te ekklesia kai didaxai ochlon ikanon chrematisai te proton en antiocheia tous mathetas christianous

χριστιανους [christianous]

[*StrongsGreek*]
5546 Christianos khris-tee-an-os' from 5547; a Christian, i.e. follower of Christ:--Christian. see GREEK for 5547

[*StrongsGreek*]
5547 Christos khris-tos' from 5548; anointed, i.e. the Messiah, an epithet of Jesus:--Christ. see GREEK for 5548


*Kedua*

Kisah

24:27 Tetapi sesudah genap dua tahun, Feliks digantikan oleh Perkius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi, ia membiarkan Paulus tetap dalam penjara.
...
26:24 Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras: "Engkau gila, Paulus! Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila."
26:25 Tetapi Paulus menjawab: "Aku tidak gila, Festus yang mulia! Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat!
26:26 Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin, bahwa tidak ada sesuatupun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil.
26:27 Percayakah engkau, raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu, bahwa engkau percaya kepada mereka."
26:28 Jawab Agripa: "Hampir-hampir saja kauyakinkan aku menjadi orang Kristen!"

http://members.aol.com/FLJosephus/joschron.htm

Kronologi:

Tahun
41 Caligula assassinated. Claudius becomes emperor with the aid of Agrippa, grandson of Herod. Claudius bestows kingship of Judea and other lands on Agrippa.

c. 42-43 Agrippa I suppresses followers of Jesus, imprisons church leader Peter. Project to build "huge fortifications" around Jerusalem is begun.

44 Agrippa I dies. Judea again comes under the rule of a Roman procurator (Fadus).

50 Some Jewish lands assigned to kingship of Agrippa II.

52 Felix becomes Procurator of Judea.

59 Festus becomes Procurator. Paul presents his case to Festus and Agrippa II, then is sent to Rome to appeal to the Emperor.

Meskipun Raja Agrippa II memiliki hubungan yang erat dengan akar Yahudi, namun memakai istilah 'kristen' daripada 'nasrani'sehubungan dengan Festus yang merupakan orang Romawi [gentiles].


*Ketiga*

Kisah

16:4 Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi.
16:5 Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus.
16:6 Salam kepada Maria, yang telah bekerja keras untuk kamu.
16:7 Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku.

Ayat 4 dengan jelas menyebut kumpulan jemaat yang bukan dari kalangan Yahudi.
Sisi lain adalah, didalam pasal ini banyak ditemui nama-nama dalam bahasa Yunani.


*Keempat*

1 Korintus

9:1 Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan?
9:2 Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku.
9:3 Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku.
9:4 Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum?
9:5 Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang isteri Kristen, dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas?

Korintus adalah salah satu kota Yunani

http://www.pbc.org/files/messages/3202/0247.html

So the two major forces that were active in this city, creating the atmosphere in which the Corinthian church had to live, were these: intellectualism and sensualism. This was a city devoted to the worship of the goddess sex.


*Kelima*

2 Korintus

12:1 Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan.
12:2 Aku tahu tentang seorang Kristen; empat belas tahun yang lampau--entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya--orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga.

--sda--


*Keenam*
1 Petrus

4:16 Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu.

http://en.wikipedia.org/wiki/First_Epistle_of_Peter

This epistle is addressed “to the strangers dispersed through Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia and Bithynia, elect,” (five provinces of Asia Minor) though it otherwise appears to be addressed to Gentiles rather than to the Jews of the Diaspora. Some of these areas were evangelized by Paul of Tarsus according to Acts 16:6-7, 18:23.


Which one touches you?
with warm regards

No comments: