Tuesday, May 6, 2008

Nabi Elisa yang botak

Nabi Tuhan mengutuk?
2Ki 2:23-24
(23) Elisa pergi dari sana ke Betel. Dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya: "Naiklah botak, naiklah botak!"
(24) Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama TUHAN. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka empat puluh dua orang anak.
(25) Dari sana pergilah ia ke gunung Karmel dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria.


Garis merah diatas menunjukkan jalur pergerakan nabi Elisa sepulang dari mengantar Bapa Elia naik ke Sorga di seberang timur sungai Yordan.

Sesampainya di Yerikho, dia diminta untuk menahirkan sumber mata air Yerikho yang tidak sehat dan yang sering membuat wanita keguguran (2Ki 2:18-22).

Yerikho adalah daerah dataran rendah, maka dalam ayat 23 diatas dikatakan bahwa Elisa mendaki menuju Bethel yang ada di dataran tinggi.

Ketika sedang mendaki pegunungan inilah, keluar serombongan anak-anak yang keluar dan mengejek nabi Elisa dari belakang :

"Naiklah botak, naiklah botak!"

Fakta mengenai Bethel :

Kisah Yakub

Gen 28:19 Ia menamai tempat itu Betel; dahulu nama kota itu Lus.

H1008
בּית־אל
bêyth-'êl
bayth-ale'
From H1004 and H410; house of God; Beth-El, a place in Palestine: - Beth-el.

Bethel adalah rumah Tuhan.

Namun rumah Tuhan ini telah diubah menjadi rumah lembu emas
1Ki 12:32 Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya pada hari yang kelima belas bulan kedelapan, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan ia sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya.
Bethel, telah berubah dari rumah Allah menjadi rumah illah : penyembahan berhala.

Anak-anak di Bethel telah dididik oleh orang-orang yang me;upakan dan tidak menyembah Yahwe, namun menyembah patung lembu emas [perhatikan : ini bukan patung lembu emas yang dibuat oleh bangsa Israel ketika mereka masih dipadang gurun]

Orang Bethel [Samaria] telah berpaling kepada Baal dan lembu emas.

Anak-anak ini tidak menghargai nabi Tuhan.

2Ch 36:16 Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya, dan mengejek nabi-nabi-Nya. Oleh sebab itu murka TUHAN bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi pemulihan.
Maka perkataan nabi Elisa ini pun terjadi atas anak-anak kecil ini

2Ki 2:24 Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama TUHAN. Maka keluarlah dua ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka empat puluh dua orang anak.
Dari Bethel, nabi Elisa pulang ke Samaria melalui gunung Karmel

Mount Carmel
Description(Local Name: Har Karmel) District: Haifa

Altitude: 546m/1,791ft

Situation

The Mount Carmel range is an outlier of the hills of Samaria, extending northwest for 23km/14mi, with a breadth of up to 10km/6mi, and falling steeply down to the sea in Cape Carmel. On the northeast its precipitous slopes descend to the Jezreel plain, and on the southwest it slopes down to the plain of Sharon.H3760
כּרמל
karmel
kar-mel'
The same as H3759; Karmel, the name of a hill and of a town in Palestine: - Carmel, fruitful (plentiful) field, (place).

Di Karmel lah, Tuhan memalui nabi Elia telah mengalahkan Baal dengan 450 nabi palsunya dibawah pimpinan ratu Izebel, permaisuri raja Ahab.

1Ki 18:22 Lalu Elia berkata kepada rakyat itu: "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi TUHAN, padahal nabi-nabi Baal itu ada empat ratus lima puluh orang banyaknya.

1Ki 18:40 Kata Elia kepada mereka: "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorangpun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana.
Dan dari sana ia pu pulang ke Samaria, dimana rumahnya berada

2Ki 6:32 Adapun Elisa, duduk-duduk di rumahnya, dan para tua-tua duduk bersama-sama dia.
with warm regards

No comments: